Program

9.00–11.30Nova prostorska zakonodaja
(vodja: prof. dr. Senko Pličanič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
9.00–9.30prof. dr. Senko Pličanič (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani):
Glavne novosti na področju občinskega prostorskega načrtovanja
9.30–10.00Sonja Ristanović (Ministrstvo za okolje in prostor):
Novosti v gradbenem zakonu z vidika postopanja upravnih organov
10.00–10.25Aleksandra Velkovrh (gradbena inšpektorica višja svetnica, IRSOP):
Vodenje novogradnje ali obnove objekta od ideje do uporabe v javnem sektorju

Preberi več

Kako občinski inšpektorji po novem nadzirajo enostavne in začasne objekte ter nasipavanja in izkope zemljin in izpolnjevanje obveznosti po občinskih predpisih, ki urejajo prostor? Ne zamudite pojasnil o novostih pri tem, pa tudi o nadzoru gradbene inšpekcije in novem nadzoru drugih državnih inšpektorjev pri gradnji in uporabi objektov. Kateri so prekrški investitorjev/lastnikov objektov (po novem se kaznujejo tudi odgovorne oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti!), javna označitev inšpekcijskih ukrepov, vpis zaznambe v zemljiško knjigo, prepoved overitve pogodb in določitve hišne številke, višje globe itd. O tem in še mnogo več – tudi o predlaganih spremembah Gradbenega zakona zaradi nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS – gradbena inšpektorica višja svetnica z IRSOP Aleksandra Velkovrh na Dnevih javnega prava že 4. junija na Pravni fakulteti v Ljubljani.


10.25–10.50Andrej Kmecl (višji sodnik svetnik, Upravno sodišče v Ljubljani):
O novi ureditvi gradbenega dovoljenja
10.50–11.10doc. dr. Jernej Podlipnik (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani):
Javne dajatve v novi prostorski zakonodaji
11.10–11.30Razprava
11.30–11.45Odmor
11.45–13.00Varstvo osebnih podatkov
(vodja: Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec)

Preberi več

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) določa nova enotna pravila glede varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pravila o prostem pretoku osebnih podatkov, pri čemer prinaša temeljito zaostrovanje področja zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov. Uredba se neposredno uporablja od 25. maja 2018 dalje. Upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov so morali svoje procese ter pravila prilagoditi novim strožjim zahtevam. Vendar do katere mere in kaj v praksi pomenijo prehodne določbe ZVOP-2.


11.45–12.15Mojca Prelesnik (Informacijski pooblaščenec):
Kaj res od vas terjata nova ureditev in GDPR

Preberi več

Kaj vse so ključne novosti in temeljni pojmi GDPR?
Kaj vse je osebni podatek?
Zakaj je osrednje vodilo odgovornost upravljavca zbirk osebnih podatkov?
Katere so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov?
Kako stroge so zahteve za pridobitev osebnih privolitev za obdelavo osebnih podatkov?
Pomen evidence dejavnosti obdelav osebnih podatkov.
Kdo mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in kakšne pogoje mora ta izpolnjevati, kakšne so njene naloge in status?
Nove pravice posameznikov.
Kdaj bodo upravljavci morali o kršitvi varstva osebnih podatkov obvestiti Informacijskega pooblaščenca?


12.15–12.45Polona Čufer Klep (višja menedžerka v oddelku poslovnega svetovanja, Deloitte):
Uporaba GDPR v praksi

Preberi več

Uporaba GDPR v praksi s poudarkom na:
Katere ukrepe so podjetja že sprejela?
Katere so največje težave, s katerimi se podjetja soočajo?
Kako vzpostaviti varnostno politiko informacijskih sistemov?
Dobre prakse, ki so se oblikovale na našem trgu.


12.45–13.00Razprava
13.00–14.00Odmor za kosilo
14.00–16.00Zakon o upravnem postopku in druga aktualna upravno-pravna vprašanja
(vodji: prof. dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
in prof. dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)

Preberi več

Na sekciji bodo obravnavana aktualna vprašanja upravnega postopka, torej predvsem tista, ki jih je v splošnem in posebnih upravnih postopkih prinesel razvoj pravne znanosti in sodne prakse. Pri tem je prišlo na mnogih področjih do pomembnih vsebinskih premikov, ki jih je treba tudi zaradi njihovih zavezujočih pravnih učinkov ustrezno upoštevati pri odločanju upravnih organov. Zato je seznanitev s temi pomembnimi procesnimi temami vključena tudi na junijsko konferenco, kjer jih bo razprava lahko še nadalje poglobila.


14.00–14.30prof. dr. Erik Kerševan (Vrhovno sodišče Republike Slovenije):
Pomen obravnave v upravnem procesnem pravu

Preberi več

Sodna praksa vzpostavlja glede obravnave v upravnem postopku različna pravila in usmeritve, ki jih je treba v izogib nastopu bistvenih kršitev pravil postopka ustrezno spoznati in uporabljati. Javna, ustna obravnava je namreč pri odločanju o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb na področju upravnega prava procesni institut, ki ima v primerjavi z drugimi pravnimi področji specifične značilnosti. To velja posebej za odločanje v okviru upravnega postopka, tako z vidika njene umestitve v splošni kot tudi v posebne upravne postopke, svoj odraz pa ima tudi v posebni ureditvi upravnega spora.


14.30–15.00prof. dr. Rajko Pirnat (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani):
Nekatera vprašanja pravnega varstva v postopku podelitve koncesij
15.00–15.25as. dr. Bruna Žuber (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani):
Obveznost upravnega organa, da odločbo obrazloži, in pravica stranke do obrazložene odločbe

Preberi več

»Obrazložitev odločbe po presoji sodišča ne zadosti zahtevam iz 22. člena Ustave. Sodišče pritrjuje tudi nadaljnjemu pritožničinemu očitku, da je obrazložitev v nasprotju sama s seboj. Po oceni sodišča v obrazložitvi odločbe niso z zadostno jasnostjo opredeljeni razlogi odločitve, prav tako ni podana argumentacija pravnih stališč. Kršena je strankina pravica so obrazložene odločbe, ki je na ustavni ravni varovana v 22. členu Ustave.«

Takšni očitki sodišča pri presoji zakonitosti upravnih odločb niso redkost. Na Dnevih javnega prava bo dr. Bruna Žuber s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pojasnila, kaj obsega in do kam sega pravica stranke do obrazložene upravne odločbe ter kakšne so razsežnosti pravila, da mora upravni organ odločbo obrazložiti.


15.30–15.45Domen Neffat, LL.M. (LL.M. (Heidelberg), odvetnik v Ljubljani):
Stranke in stranska udeležba v postopkih za izdajo okoljskih in gradbenih dovoljenj –
konkretni primeri iz prakse, s poudarkom na uporabi ZUP, ZVO-1 in GZ
15.45–16.00Razprava
16.00–16.15Odmor
16.15–18.15Aktualna vprašanja volitev
(vodja sekcije: prof. dr. Franc Grad, Inštitut za ustavno pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
16.15–16.35prof. dr. Franc Grad (Inštitut za ustavno pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani):
Ustavni položaj lokalnih volitev
16.35–17.00prof. dr. Ciril Ribičič (Inštitut za ustavno pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
in mag. Blaž Milavec (župan Sodražice):
Volitve in odpoklic županov
17.00–17.20prof. dr. Jurij Toplak (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru):
Volilni spor po novem
17.20–17.40dr. Roman Lavtar (vodja službe za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo):
Predstavitev novele Zakona o lokalnih volitvah
17.40–18.00Dušan Vučko (direktor Državne volilne komisije):
Lokalne volitve v luči smiselne uporabe ZVDZ
18.00–18.15Razprava
18.15–19.00Druženje in neformalna izmenjava izkušenj

ZGODNJA PRIJAVA

190 €

Do 15.5.2018
Cena ne vključuje DDV.

PRIJAVA

REDNA PRIJAVA

230 €


Cena ne vključuje DDV.

KOTIZACIJA ZA ŠTUDENTE

40 €

Cena velja za študente I. in II. bolonjske stopnje.
Cena vključuje DDV.

organizatorji in partnerji